Jako główną metodę stosujemy metodę komunikatywną. Polega ona na zintegrowanym nauczaniu wszystkich sprawności językowych  ze  szczególnym  uwzględnieniem  sprawności  słuchania i mówienia.  Podczas  zajęć  lektorzy  wykorzystują  rozmaite materiały i liczne techniki (np. praca w parach i grupach, dyskusje, symulacje, quizy, nagrania audio i video), których celem jest wywołanie potrzeby porozumiewania się w języku obcym w realnych sytuacjach życia codziennego oraz pracy zawodowej. Zajęcia pozwalają każdemu słuchaczowi na maksymalną aktywność niezależnie od stopnia znajomości języka. Podczas trwania kursów lektorzy systematycznie sprawdzają i oceniają postępy uczniów.

Inne cele jakie sobie stawiamy:

tworzenie przyjaznej atmosfery na zajęciach służącej właściwej interakcji między słuchaczami a lektorem
przygotowanie słuchaczy do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego
uświadamianie słuchaczom potrzeby znajomości języka obcego jako narzędzia porozumiewania się w Europie i na świecie
przekazywanie słuchaczom wiedzy kulturoznawczej

9481


1