C1 - osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie szeroki zakres trudnych, dłuższych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio. Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania. Skutecznie i swobodnie potrafi posługiwać się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych. Potrafi formułować, jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów wypowiedzi ustne lub pisemne, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi, łącznikami, wskaźnikami zespolenia tekstu.

C2   -   osoba   posługująca   się   językiem   na   tym   poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta. Potrafi streszczać informacje z innych Ľródeł, pisanych lub mówionych w sposób spójny odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia. Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.


Są to poziomy zalecane przez ekspertów Rady Europy, przy czy poziom A1 to poziom najniższy, a C2 już bardzo wysoki. Przy ocenie poziomu nauczania należy zwrócić uwagę na fakt, iż uczeń   może   równocześnie   reprezentować   różne poziomy z wymienionych powyżej zależnie od umiejętności. Na przykład jeśli chodzi o rozumienie ze słuchu lub rozumienie tekstu może reprezentować poziom B2, natomiast jej umiejętność komunikacji może być oceniona na poziomie A2.

<< WSTECZ

9464


1